Contact Icon

Manylion cyswllt

Isod mae manylion cyswllt y Cyngor Sgiliau Sector neu sefydliad gosod safonau. 
Am ragor o fanylion ar NOS, cysylltwch â nos@sds.co.uk

Apprenticeships.Scot (Scotland)

Ni yw Skills Development Scotland (SDS), corff sgiliau cenedlaethol yr Alban. Ein gwaith ni yw helpu i greu gweithlu medrus sy’n barod i wynebu’r dyfodol. 

www.apprenticeships.scot

BSE Skills Ltd

Corff masnach a ffurfiwyd gan BESA, SELECT a SNIPEF i oruchwylio hyfforddiant galwedigaethol mewn gwaith trydanol a gwaith plymer a HVAC.

bseskills.co.uk 0131 445 5577

CITB

Ni yw Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant a’n swyddogaeth ni yw gweithio gyda diwydiant i annog hyfforddiant, sy’n helpu i adeiladu gweithlu cymwysiedig, proffesiynol a diogel.

www.citb.co.uk 0300 456 7577

Cogent Skills

Mae Creative & Cultural Skills yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a gweithio yn y diwydiannau creadigol.

cogentskills.com 01925 515200

Creative and Cultural Skills

Mae Creative & Cultural Skills yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a gweithio yn y diwydiannau creadigol.

ccskills.org.uk 020 7015 1800

Energy and Utility Skills

Daw Energy and Utility Skills ag arweinwyr diwydiant at ei gilydd i adnabod a mynd i’r afael â’r heriau ynglŷn â sgiliau mae’n sector yn ei wynebu.

www.euskills.co.uk 0845 077 9922

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Mae ECITB yn gweithio gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant i roi i weithlu’r diwydiant peirianneg adeiladu y sgiliau angenrheidiol ar gyfer wynebu heriau’r dyfodol.

www.ecitb.org.uk 01923 260000

Enginuity

Cawn ein harwain gan gyflogwyr a’n gwaith yw trawsffurfio sgiliau a chynhyrchedd y bobl sy’n pweru’n sectorau peirianegol a’n sector technolegau gweithgynhyrchu blaengar, gan alluogi diwydiant y DG i gystadlu ar y llwyfan byd-eang.

enginuity.org

FISSS

Mae FISSS yn cynrychioli, hyrwyddo a chefnogi Cynghorau Sgiliau Sector ar draws y DG.

fisss.org 0300 303 4444

Institute For Apprenticeships & Technical Education (England)

Corff Cyhoeddus Anadrannol y goron sy’n cael ei arwain gan gyflogwyr yw’r Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol.

www.instituteforapprenticeships.org

Instructus

Instructus Skills (Skills CFA gynt) yw’r prif awdurdod prentisiaethau a’r corff sgiliau traws-sector yn y DG.

instructus-skills.org 01536 738631

Lantra

Lantra yw un o’r prif gyrff dyfarnu ar gyfer diwydiannau’r tir yn y DG a Gweriniaeth Iwerddon. Rydyn ni’n datblygu cyrsiau hyfforddi a chymwysterau sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol.

www.lantra.co.uk 024 7669 6996

MPQC

Corff nid-er-elw yw’r cyngor cymwysterau cynhyrchion mwynol sydd â’i aelodau yn dod o’r sector chwarelu, cynhyrchion mwynol a mwyngloddio.

www.mp-qc.org 0115 972 6121

NI Direct (Apprenticeships)

Ceir gwybodaeth am y mathau o Brentisiaethau sydd ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

www.nidirect.gov.uk

OPITO

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu gweithlu medrus a diogel ar gyfer y diwydiant ynni.

www.opito.com 01224 787800

Our Skillsforce (Scotland)

Mae Our Skillsforce yn cefnogi cyflogwyr yn yr Alban gyda’u holl anghenion sgiliau. Mae’r gwasanaeth ar-lein, llinell gymorth a wyneb i wyneb yn cynnwys ymgynghoriaeth yn rhad ac am ddim, cymorth Adnoddau Dynol a mynediad at gyllid.

www.ourskillsforce.co.uk

People 1st International

Rydyn ni’n datblygu ac yn sicrhau ansawdd datrysiadau sgiliau sy’n berthnasol i ddiwydiant yn y DG ac yn rhyngwladol ar draws prentisiaethau, dysgu yn seiliedig ar waith ac addysg alwedigaethol dechnegol.

www.people1st.co.uk

Porth Sgiliau Busnes Cymru

Porth Sgiliau – eich porth ar gyfer cefnogi datblygiad sgiliau yng Nghymru.

businesswales.gov.wales/skillsgateway 0300 060 3000

SCQF

Mae Fframwaith Cymwysterau yr Alban yn helpu pobl o bob oed ac amgylchiadau i gael mynediad at addysg a hyfforddiant sy’n addas iddyn nhw gydol eu bywydau.

scqf.org.uk 0141 225 2922

ScreenSkills

ScreenSkills yw’r elusen sgiliau sy’n cael eu harwain gan y diwydiant ar gyfer diwydiannau’r sgrîn. Rydyn ni’n gweithio ar draws y DG i sicrhau bod gan y sector y sgiliau a’r talent sydd eu hangen arnynt.

www.screenskills.com

Skills Development Scotland

Fel corff sgiliau cenedlaethol yr Alban rydyn ni’n cyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy yr Alban trwy gefnogi pobl a busnesau i ddatblygu a chymhwyso’u sgiliau.

www.skillsdevelopmentscotland.co.uk 0800 917 8000

Skills for Care & Development

Skills for Care & Development yw’r cyngor sgiliau sector ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, a’r rheiny sy’n gweithio yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant yn y DG.

skillsforcareanddevelopment.org.uk/cy/hafan

Skills for Health

Corff nid-er-elw yw Skills for Health sy’n ymroddedig i ddatblygu gweithlu gofal iechyd gwell a chynaliadwy ar draws y DG.

www.skillsforhealth.org.uk 0117 922 1155

Skills for Logistics

Mae Skills for Logistics yn cefnogi’r sector logisteg trwy Asesiad Diwedd-Pwynt, atynnu, technoleg a datblygiadau newydd. Ein nod yw helpu’r sector i ddatrys argyfyngau sgiliau trwy gael y gwerth gorau o’r ardoll.

www.skillsforlogistics.co.uk

Skills for Security

Gan weithio’n agos gyda chyflogwyr, ein cenhadaeth yw gwella sgiliau a safonau proffesiynoldeb yn y diwydiant diogelwch, trwy ddarparu mynediad at gyrsiau hyfforddi a chymwysterau o safon uchel.

www.skills4security.com 01905 744000

SkillsActive

Mae SkillsActive yn darparu ymgynghoriaeth, gwybodaeth a chyngor ar ddatblygu sgiliau a hyfforddiant i gyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, gwneuthurwyr polisi a sefydliadau allweddol.

skillsactive.com 020 7632 2000

The Institute of the Motor Industry (IMI)

Mae’r IMI yn bodoli i hybu cynhyrchedd a phroffidioldeb busnesau yn y diwydiant ceir. Rydyn ni’n gwneud hynny trwy adnabod a mynd i’r afael â’r bylchau a’r prinder sgiliau yn y diwydiant.

tide.theimi.org.uk 01992 511521

UKFT

UKFT yw’r corff strategol ar gyfer galwedigaethau mewn ffasiwn a thecstiliau ac ef yw’r rhwydwaith Brydeinig fwyaf cynhwysol ar gyfer cwmnïau ffasiwn a thecstiliau yn y DG.

www.ukft.org 020 7843 9460

Yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod

Mae’r NSAFD yn rhoi i fusnesau ar draws y diwydiant gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd a diod fynediad unigryw at hyfforddiant o’r radd flaenaf i’r gweithlu.

nsafd.co.uk 0845 644 0448